Algemene Voorwaarden workshops

Deze voorwaarden zijn van toepassing op workshops georganiseerd door Commpass Coaching.

Artikel 1         Inleidende bepalingen

1.1 In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

  • Commpass Coaching: Commpass Coaching, gevestigd te Lemmer, Straatweg 11, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer: 01180870.
  • Workshops: hieronder wordt verstaan alle groepsbijeenkomsten zoals workshops, cursussen en trainingen.
  • Workshopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de deelnemer bij een workshop van Commpass Coaching. Hierdoor verbindt Commpass Coaching zich jegens de deelnemer tot het verschaffen van een door Commpass Coaching aangeboden en georganiseerde workshop.
  • Deelnemer: de partij met wie Commpass Coaching een workshopovereenkomst heeft gesloten, die onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

1.2  Op de overeenkomst tussen Commpass Coaching en opdrachtgever (deelnemer) is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2         Aanmeldingen

2.1  Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

2.2  Commpass Coaching behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2.3  Aanmeldingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 3         Annulering en wijziging

3.1 Uiteraard kan het voorkomen dat deelnemer de geboekte workshop moet annuleren. Annulering is kosteloos tot 7 dagen voor de workshop. Na deze 7 dagen brengt Commpass Coaching 100 % van het cursusbedrag in rekening.

3.2 In geval van verhindering van een deelnemer is deelnemer tot de aanvang van een workshop gerechtigd een vervanger aan te melden. De deelnemer en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Commpass Coaching voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de workshopsom.

3.3 Bij het niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige kosten verschuldigd.

3.4  Commpass Coaching behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van de workshops organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4         Betaling

4.1  De betaling geschiedt voordat de workshop begint; de deelnemer ontvangt hiervoor een factuur.

Is de deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de deelnemer.

Artikel 5         Aansprakelijkheid

5.1 Commpass Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

Artikel 6         Klachten / geschillen

6.1 Een klacht over de door Commpass Coaching geleverde diensten moet zo spoedig mogelijk, schriftelijk en gemotiveerd, worden gemeld aan Commpass Coaching, opdat deze een passende oplossing kan treffen. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 7         Geheimhouding

7.1 Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van mededeelnemers tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.